Karolina Žukaitienė

Vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.   išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą;

4.   gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, operatyviai spręsti iškilusias problemas, bendrauti ir bendradarbiauti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5.   mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus;

2. dalyvauja vykdant centralizuotą vaikų priėmimą į Savivaldybės švietimo įstaigas pagal steigėjo numatytą tvarką;

3. padeda rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus koordinuojamų švietimo sričių klausimais;

4. padeda rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų dėl priėmimo į mokyklas tvarkos, aptarnavimo teritorijų bendrojo ugdymo mokykloms nustatymo, klasių komplektų skaičiaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo projektus;

5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius;

6. renka, registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl centralizuoto vaikų priėmimo į miesto mokyklas;

7. vykdo vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiąsias grupes;

8. vykdo klasių komplektavimo miesto mokyklose priežiūrą;

9. teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams apie savivaldybės švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, teikiamas mokymosi formas, priėmimo į mokyklas tvarką;

10. padeda nagrinėjant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos ir teikia pasirašyti skyriaus vedėjui;

11. rengia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;

12. siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja vyriausiąjį mokymo priemonių specialistą;

13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir skyriaus veikla.