background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas
Eil.
Nr.
Straipsniai
Tiesioginiai pinigų
srautai
Netiesioginiai pinigų
srautai
1
2
3
4
A
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
2,462,226.27
0.00
I
Į
plaukos
217,502,229.97
0.00
I.1
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:
109,671,730.00
0.00
I.1.1
Iš valstybės biudžeto
109,390,130.00
0.00
I.1.2
Iš savivaldybės biudžeto
I.1.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
I.1.4
Iš kitų šaltinių
281,600.00
0.00
I.2
Iš mokesčių
97,295,550.82
0.00
I.3
Iš socialinių įmokų
I.4
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
I.5
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6
Gautos palūkanos
1,601.44
0.00
I.7
Kitos įplaukos
10,533,347.71
0.00
II
Pervestos lėšos
-212,424,552.42
0.00
II.1
Į valstybės biudžetą
-1,863,583.54
0.00
II.2
Į savivaldybių biudžetus
-138,000.00
0.00
II.3
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4
Į kitus išteklių fondus
-44,200.09
0.00
II.5
Asignavimų valdytojų programų vykdytojams
-209,428,668.29
0.00
II.6
Kitiems subjektams
-950,100.50
0.00
III
Išmokos
-2,615,451.28
0.00
III.1
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
III.2
Komunalinių paslaugų ir ryšių
III.3
Komandiruočių
III.4
Transporto
III.5
Kvalifikacijos kėlimo
III.6
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7
Atsargų įsigijimo
III.8
Socialinių išmokų
III.9
Nuomos
III.10
Kitų paslaugų įsigijimo
III.11
Sumokėtos palūkanos
-2,574,489.92
0.00
III.12
Kitos išmokos
-40,961.36
0.00
B
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
II
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas:
III.1
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
III.2
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
III.3
Investicijos į kitą finansinį turtą
IV
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:
IV.1
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
IV.2
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
IV.3
Investicijos į kitą finansinį turtą
V
Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
VI
Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VII
Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas
VIII
Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas
C
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
-2,717,193.89
0.00
I
Į
plaukos iš gautų paskolų
16,203,694.41
0.00
II
Gautų paskolų grąžinimas
-18,920,888.30
0.00
Ataskaitinis laikotarpis
background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas
III
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
į
sigyti:
IV.1
Iš valstybės biudžeto
IV.2
Iš savivaldybės biudžeto
IV.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4
Iš kitų šaltinių
V
Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
į
sigyti
VI
Gauti dividendai
VII
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR
PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
-254,967.62
0.00
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
263,680.42
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
8,712.80
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome
įvesti reikšmę – 1.
1
Pateikiau
background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas
Iš viso
Tiesioginiai pinigų
srautai
Netiesioginiai pinigų
srautai
Iš viso
5
6
7
8
2,462,226.27
217,502,229.97
109,671,730.00
109,390,130.00
281,600.00
97,295,550.82
1,601.44
10,533,347.71
-212,424,552.42
-1,863,583.54
-138,000.00
-44,200.09
-209,428,668.29
-950,100.50
-2,615,451.28
-2,574,489.92
-40,961.36
-2,717,193.89
16,203,694.41
-18,920,888.30
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas
-254,967.62
263,680.42
8,712.80
background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas
Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.
Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.
Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.
background image
Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2010-01-01 - 2010-12-31
M10I - Panevėžio miesto savivaldybės iždas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas